Bedla / Lepiota rhacodes
010123fs
česky  English 
Bedla
Chlorophyllum rachodes
(Vittad.) Vellinga