Bedla / Lepiota rhacodes
010147fs
česky  English 
Bedla
Chlorophyllum rachodes
(Vittad.) Vellinga