Krásná borovice - Pinus sylvestris
 Lipové lístky - Tilia
 Akátové listy - Robinia pseudoacacia
 Bukový kmen - Fagus sylvatica
 Mladý jeřáb - Sorbus aucuparia
 Plody ptačího zobu - Ligustrum vulgare
 Spodek mléčového listu - Acer platanoides
 Modřín - Larix decidua
 Klenový list - Acer pseudpolatanus
 Lískový list - Corylus avellana
 Habrové listy - Carpinus betulus
 Zlatý jasan - Fraxinus excelsior
 Zlatý jasan - Fraxinus excelsior
 Jilmové listy - Ulmus
 Kůra černého topolu - Populus nigra
 Kůra černého topolu - Populus nigra
galerie 015