Voduška velká znamenaná / Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus (Ogilby 1833)
018595dh
česky  English 
Voduška velká znamenaná
(Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus (Ogilby 1833))