Yellow-fleshed actinidia / Actinidia chinensis Planch.
025173_s
English  česky 
Yellow-fleshed actinidia
Actinidia chinensis
Planch.