Sarlpcefalus / Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce
025249_s
česky  English 
Sarlpcefalus
Sarcocephalus latifolius
(Sm.) E.A.Bruce