European smoketree / Cotinus coggygria Scop.
026537kn
English  česky 
European smoketree
Cotinus coggygria
Scop.