Hroznovec Korolkow¨v / Exochorda korolkowii Lavalle
034017kn
Ŕesky  English 
Hroznovec Korolkow¨v
Exochorda korolkowii
Lavalle