Exochorda / Exochorda korolkowii Lavalle
034017kn
English  česky 
Exochorda
Exochorda korolkowii
Lavalle