Hroznovec Korolkow¨v / Exochorda korolkowii Lavalle
034018jn
Ŕesky  English 
Hroznovec Korolkow¨v
Exochorda korolkowii
Lavalle