Coral ardisia / Ardisia crenata Sims
034300jn
English  česky 
Coral ardisia
Ardisia crenata
Sims