Spanish fly / Lytta vesicatoria togata Fischer von Waldheim, 1844
035355fn
English  česky 
Spanish fly
Lytta vesicatoria togata
Fischer von Waldheim, 1844