Prosopocoilus - Prosopocoilus downesii savagei
 Mesotopus - Mesotopus tarandus
 Mesotopus - Mesotopus tarandus
 Serrognathus - Serrognathus
 Odontolabis - Odontolabis wollastoni
 Prosopocoilus - Prosopocoilus girafa
 Odontolabis - Odontolabis femoralis
 Acrocinus - Acrocinus longimanus
 Acrocinus - Acrocinus longimanus
 Acrocinus - Acrocinus longimanus
 Rhaphipodus - Rhaphipodus bonni
 Remphan - Remphan hopei
 Dorysthenes - Dorysthenes walkeri
 Tithoes - Tithoes maculatus
 Enoplocerus - Enoplocerus armillatus
 Enoplocerus - Enoplocerus armillatus
gallery 062