Common smilax / Smilax aspera L.
036111kn
English  česky 
Common smilax
Smilax aspera
L.